almancacco 2020 quadrato

Giornata  1°  11/10/2020  ora 15.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAudace Isola Elba3 - 0Logo squadraPalazzi Monteverdi
Logo squadraForte Bibbona3 - 1Logo squadraMarina Calcio
Logo squadraMontieri1 - 2Logo squadraRosignano 6 Rose
Logo squadraPunta Ala 20132 - 2Logo squadraSalivoli
Logo squadraRibolla2 - 1Logo squadraAsd New Rosignano Solvay1922
Logo squadraRiotorto1 - 1Logo squadraMarciana Marina
Logo squadraVada2 - 3Logo squadraRoccastrada

Giornata  2°  18/10/2020  ora 15.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraRoccastrada3 - 0Logo squadraAudace Isola Elba
Logo squadraMarina Calcio1 - 0Logo squadraPunta Ala 2013
Logo squadraPalazzi Monteverdi1 - 2Logo squadraMontieri
Logo squadraRosignano 6 Rose0 - 3Logo squadraRibolla
Logo squadraSalivoli0 - 2Logo squadraRiotorto
Logo squadraAsd New Rosignano Solvay1922 - Logo squadraForte Bibbona
Logo squadraMarciana Marina - Logo squadraVada

Giornata  3°  25/10/2020  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraForte Bibbona - Logo squadraRiotorto
Logo squadraMontieri - Logo squadraMarina Calcio
Logo squadraRibolla - Logo squadraSalivoli
Logo squadraRoccastrada - Logo squadraPalazzi Monteverdi
Logo squadraAudace Isola Elba - Logo squadraAsd New Rosignano Solvay1922
Logo squadraVada - Logo squadraRosignano 6 Rose
Logo squadraPunta Ala 2013 - Logo squadraMarciana Marina

Giornata  4°  01/11/2020  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAsd New Rosignano Solvay1922 - Logo squadraMontieri
Logo squadraMarciana Marina - Logo squadraRoccastrada
Logo squadraMarina Calcio - Logo squadraRibolla
Logo squadraPalazzi Monteverdi - Logo squadraVada
Logo squadraRiotorto - Logo squadraPunta Ala 2013
Logo squadraRosignano 6 Rose - Logo squadraAudace Isola Elba
Logo squadraSalivoli - Logo squadraForte Bibbona

Giornata  5°  08/11/2020  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAudace Isola Elba - Logo squadraSalivoli
Logo squadraForte Bibbona - Logo squadraMarciana Marina
Logo squadraMontieri - Logo squadraRiotorto
Logo squadraPalazzi Monteverdi - Logo squadraRosignano 6 Rose
Logo squadraRibolla - Logo squadraPunta Ala 2013
Logo squadraRoccastrada - Logo squadraAsd New Rosignano Solvay1922
Logo squadraVada - Logo squadraMarina Calcio

Giornata  6°  15/11/2020  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAsd New Rosignano Solvay1922 - Logo squadraVada
Logo squadraMarciana Marina - Logo squadraPalazzi Monteverdi
Logo squadraMarina Calcio - Logo squadraAudace Isola Elba
Logo squadraPunta Ala 2013 - Logo squadraForte Bibbona
Logo squadraRiotorto - Logo squadraRibolla
Logo squadraRosignano 6 Rose - Logo squadraRoccastrada
Logo squadraSalivoli - Logo squadraMontieri

Giornata  7°  22/11/2020  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAudace Isola Elba - Logo squadraPunta Ala 2013
Logo squadraMontieri - Logo squadraForte Bibbona
Logo squadraPalazzi Monteverdi - Logo squadraMarina Calcio
Logo squadraRibolla - Logo squadraMarciana Marina
Logo squadraRoccastrada - Logo squadraSalivoli
Logo squadraRosignano 6 Rose - Logo squadraAsd New Rosignano Solvay1922
Logo squadraVada - Logo squadraRiotorto

Giornata  8°  29/11/2020  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAsd New Rosignano Solvay1922 - Logo squadraPalazzi Monteverdi
Logo squadraForte Bibbona - Logo squadraRibolla
Logo squadraMarciana Marina - Logo squadraRosignano 6 Rose
Logo squadraMarina Calcio - Logo squadraRoccastrada
Logo squadraPunta Ala 2013 - Logo squadraMontieri
Logo squadraRiotorto - Logo squadraAudace Isola Elba
Logo squadraSalivoli - Logo squadraVada

Giornata  9°  06/12/2020  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAsd New Rosignano Solvay1922 - Logo squadraMarina Calcio
Logo squadraAudace Isola Elba - Logo squadraRibolla
Logo squadraMontieri - Logo squadraMarciana Marina
Logo squadraPalazzi Monteverdi - Logo squadraRiotorto
Logo squadraRoccastrada - Logo squadraPunta Ala 2013
Logo squadraRosignano 6 Rose - Logo squadraSalivoli
Logo squadraVada - Logo squadraForte Bibbona

Giornata  10°  13/12/2020  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraForte Bibbona - Logo squadraAudace Isola Elba
Logo squadraMarciana Marina - Logo squadraAsd New Rosignano Solvay1922
Logo squadraMarina Calcio - Logo squadraRosignano 6 Rose
Logo squadraPunta Ala 2013 - Logo squadraVada
Logo squadraRibolla - Logo squadraMontieri
Logo squadraRiotorto - Logo squadraRoccastrada
Logo squadraSalivoli - Logo squadraPalazzi Monteverdi

Giornata  11°  20/12/2020  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAsd New Rosignano Solvay1922 - Logo squadraSalivoli
Logo squadraAudace Isola Elba - Logo squadraMontieri
Logo squadraMarina Calcio - Logo squadraMarciana Marina
Logo squadraPalazzi Monteverdi - Logo squadraPunta Ala 2013
Logo squadraRoccastrada - Logo squadraForte Bibbona
Logo squadraRosignano 6 Rose - Logo squadraRiotorto
Logo squadraVada - Logo squadraRibolla

Giornata  12°  03/01/2021  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAudace Isola Elba - Logo squadraVada
Logo squadraForte Bibbona - Logo squadraRosignano 6 Rose
Logo squadraMontieri - Logo squadraRoccastrada
Logo squadraPunta Ala 2013 - Logo squadraAsd New Rosignano Solvay1922
Logo squadraRibolla - Logo squadraPalazzi Monteverdi
Logo squadraRiotorto - Logo squadraMarina Calcio
Logo squadraSalivoli - Logo squadraMarciana Marina

Giornata  13°  10/01/2021  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAsd New Rosignano Solvay1922 - Logo squadraRiotorto
Logo squadraMarciana Marina - Logo squadraAudace Isola Elba
Logo squadraMarina Calcio - Logo squadraSalivoli
Logo squadraPalazzi Monteverdi - Logo squadraForte Bibbona
Logo squadraRoccastrada - Logo squadraRibolla
Logo squadraRosignano 6 Rose - Logo squadraPunta Ala 2013
Logo squadraVada - Logo squadraMontieri

Giornata  1°  17/01/2021  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAsd New Rosignano Solvay1922 - Logo squadraRibolla
Logo squadraMarciana Marina - Logo squadraRiotorto
Logo squadraMarina Calcio - Logo squadraForte Bibbona
Logo squadraPalazzi Monteverdi - Logo squadraAudace Isola Elba
Logo squadraRoccastrada - Logo squadraVada
Logo squadraRosignano 6 Rose - Logo squadraMontieri
Logo squadraSalivoli - Logo squadraPunta Ala 2013

Giornata  2°  24/01/2021  ora 15.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAudace Isola Elba - Logo squadraRoccastrada
Logo squadraForte Bibbona - Logo squadraAsd New Rosignano Solvay1922
Logo squadraMontieri - Logo squadraPalazzi Monteverdi
Logo squadraPunta Ala 2013 - Logo squadraMarina Calcio
Logo squadraRibolla - Logo squadraRosignano 6 Rose
Logo squadraRiotorto - Logo squadraSalivoli
Logo squadraVada - Logo squadraMarciana Marina

Giornata  3°  31/01/2021  ora 15.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAsd New Rosignano Solvay1922 - Logo squadraAudace Isola Elba
Logo squadraMarciana Marina - Logo squadraPunta Ala 2013
Logo squadraMarina Calcio - Logo squadraMontieri
Logo squadraPalazzi Monteverdi - Logo squadraRoccastrada
Logo squadraRiotorto - Logo squadraForte Bibbona
Logo squadraRosignano 6 Rose - Logo squadraVada
Logo squadraSalivoli - Logo squadraRibolla

Giornata  4°  07/02/2021  ora 15.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAudace Isola Elba - Logo squadraRosignano 6 Rose
Logo squadraForte Bibbona - Logo squadraSalivoli
Logo squadraMontieri - Logo squadraAsd New Rosignano Solvay1922
Logo squadraPunta Ala 2013 - Logo squadraRiotorto
Logo squadraRibolla - Logo squadraMarina Calcio
Logo squadraRoccastrada - Logo squadraMarciana Marina
Logo squadraVada - Logo squadraPalazzi Monteverdi

Giornata  5°  14/02/2021  ora 15.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAsd New Rosignano Solvay1922 - Logo squadraRoccastrada
Logo squadraMarciana Marina - Logo squadraForte Bibbona
Logo squadraMarina Calcio - Logo squadraVada
Logo squadraPunta Ala 2013 - Logo squadraRibolla
Logo squadraRiotorto - Logo squadraMontieri
Logo squadraRosignano 6 Rose - Logo squadraPalazzi Monteverdi
Logo squadraSalivoli - Logo squadraAudace Isola Elba

Giornata  6°  21/02/2021  ora 15.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAudace Isola Elba - Logo squadraMarina Calcio
Logo squadraForte Bibbona - Logo squadraPunta Ala 2013
Logo squadraMontieri - Logo squadraSalivoli
Logo squadraPalazzi Monteverdi - Logo squadraMarciana Marina
Logo squadraRibolla - Logo squadraRiotorto
Logo squadraRoccastrada - Logo squadraRosignano 6 Rose
Logo squadraVada - Logo squadraAsd New Rosignano Solvay1922

Giornata  7°  28/02/2021  ora 15.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAsd New Rosignano Solvay1922 - Logo squadraRosignano 6 Rose
Logo squadraForte Bibbona - Logo squadraMontieri
Logo squadraMarciana Marina - Logo squadraRibolla
Logo squadraMarina Calcio - Logo squadraPalazzi Monteverdi
Logo squadraPunta Ala 2013 - Logo squadraAudace Isola Elba
Logo squadraRiotorto - Logo squadraVada
Logo squadraSalivoli - Logo squadraRoccastrada

Giornata  8°  07/03/2021  ora 15.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAudace Isola Elba - Logo squadraRiotorto
Logo squadraMontieri - Logo squadraPunta Ala 2013
Logo squadraPalazzi Monteverdi - Logo squadraAsd New Rosignano Solvay1922
Logo squadraRibolla - Logo squadraForte Bibbona
Logo squadraRoccastrada - Logo squadraMarina Calcio
Logo squadraRosignano 6 Rose - Logo squadraMarciana Marina
Logo squadraVada - Logo squadraSalivoli

Giornata  9°  14/03/2021  ora 15.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraForte Bibbona - Logo squadraVada
Logo squadraMarciana Marina - Logo squadraMontieri
Logo squadraMarina Calcio - Logo squadraAsd New Rosignano Solvay1922
Logo squadraPunta Ala 2013 - Logo squadraRoccastrada
Logo squadraRibolla - Logo squadraAudace Isola Elba
Logo squadraRiotorto - Logo squadraPalazzi Monteverdi
Logo squadraSalivoli - Logo squadraRosignano 6 Rose

Giornata  10°  21/03/2021  ora 15.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAsd New Rosignano Solvay1922 - Logo squadraMarciana Marina
Logo squadraAudace Isola Elba - Logo squadraForte Bibbona
Logo squadraMontieri - Logo squadraRibolla
Logo squadraPalazzi Monteverdi - Logo squadraSalivoli
Logo squadraRoccastrada - Logo squadraRiotorto
Logo squadraRosignano 6 Rose - Logo squadraMarina Calcio
Logo squadraVada - Logo squadraPunta Ala 2013

Giornata  11°  28/03/2021  ora 15.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraForte Bibbona - Logo squadraRoccastrada
Logo squadraMarciana Marina - Logo squadraMarina Calcio
Logo squadraMontieri - Logo squadraAudace Isola Elba
Logo squadraPunta Ala 2013 - Logo squadraPalazzi Monteverdi
Logo squadraRibolla - Logo squadraVada
Logo squadraRiotorto - Logo squadraRosignano 6 Rose
Logo squadraSalivoli - Logo squadraAsd New Rosignano Solvay1922

Giornata  12°  11/04/2021  ora 15.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAsd New Rosignano Solvay1922 - Logo squadraPunta Ala 2013
Logo squadraMarciana Marina - Logo squadraSalivoli
Logo squadraMarina Calcio - Logo squadraRiotorto
Logo squadraPalazzi Monteverdi - Logo squadraRibolla
Logo squadraRoccastrada - Logo squadraMontieri
Logo squadraRosignano 6 Rose - Logo squadraForte Bibbona
Logo squadraVada - Logo squadraAudace Isola Elba

Giornata  13°  18/04/2021  ora 16.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAudace Isola Elba - Logo squadraMarciana Marina
Logo squadraForte Bibbona - Logo squadraPalazzi Monteverdi
Logo squadraMontieri - Logo squadraVada
Logo squadraPunta Ala 2013 - Logo squadraRosignano 6 Rose
Logo squadraRibolla - Logo squadraRoccastrada
Logo squadraRiotorto - Logo squadraAsd New Rosignano Solvay1922
Logo squadraSalivoli - Logo squadraMarina Calcio

Giornata  °    ora 

Squadra R R Squadra

Giornata  °    ora 

Squadra R R Squadra

Giornata  °    ora 

Squadra R R Squadra

Giornata  °    ora 

Squadra R R Squadra